Richtlijn & Norm

Leestijd: 2 minuten (Update 05-05-2020)

Tot op de dag van vandaag heerst er verwarring over twee belangrijke definties binnen machineveiligheid. Deze twee termen zijn bepalend in het directe gebruik ervan. Bij het lezen en het implemeren ervan wordt snel gedacht dat een richtlijn gevolgd mag worden, terwijl een norm gevolgd moet worden. Wat is het verschil tussen richtlijn en norm?

Spraakverwarring tussen richtlijn en norm

In feite is het een verwarring in ‘spraak’. Om het te onthouden is het makkelijkste om beide termen wat betreft betekenis om te draaien. Op basis daarvan kan de invloed bepaald worden. Een norm ‘mag,’ een richtlijn ‘moet.’

Machinerichtlijn versus Norm

De Machinerichtlijn is in deze context een wettelijke verplichting, hieruit volgt het moeten volgen van de richtlijn.

Normen zijn invullingen van technische specificaties die gekoppeld (geharmoniseerd) kunnen zijn aan een of meerdere eisen uit de richtlijn. Er mag altijd afgeweken worden van een norm. Een van de belangrijkste redenen is dat een norm achter kan lopen ten opzichte van de stand van de techniek.

Definitie richtlijn

Het verdrag van de werking van de Europese Unie, artikel 288 omschrijft;

Een richtlijn is verbindend ten aanzien van het te bereiken resultaat voor elke lidstaat waarvoor zij bestemd is, doch aan de nationale instanties wordt de bevoegdheid gelaten vorm en middelen te kiezen.

Definitie norm

De Machinerichtlijn 2006/42/EG, artikel 2l omschrijft;

“geharmoniseerde norm”: niet-bindende technische specificatie die op grond van een door de Commissie volgens de procedures van Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parle- ment en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieproceduer op het gebied van normen en technische voor- schriften(1) verstrekte opdracht is vastgesteld door een normalisatie-instelling, namelijk de Europese Commissie voor Normalisatie (CEN), het Europees Comité voor Elektro- technische Normalisatie (CENELEC) of het Europees Instituut voor Telecommunicatienormen (ETSI).

richtlijn en norm: Wat mag en wat moet

Het verschil tussen de invloed van de richtlijn en de norm

Normen Machinerichtlijn

Op 1 april 2020 is er een nieuwe lijst met geharmoniseerde normen onder de Machinerichtlijn verschenen, de meest interessante vermelding is dat de IEC 60204-1 (Safety of machinery – Electrical equipment of machines – Part 1: General requirements) uit 2018 is geharmoniseerd. De versie uit 2006 komt hiermee te vervallen per 2 oktober 2021.

De volledige lijst is te vinden op deze pagina, met een volledige lijst onder deze link.

Bron:

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - d-sc.nl

Website laten maken? SiteToGo.nl