Privacybeleid

DSC vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Graag informeren we u hierover in dit privacybeleid op een transparante en heldere manier. Heeft u over dit privacybeleid vragen, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. We helpen u graag verder.

Voor wie geldt dit privacybeleid?

Dit privacybeleid geldt voor de volgende personen:

 • (potentiële) cliënten van DSC;
 • bezoekers van de website van DSC;
 • ontvangers van commerciële e-mails van DSC; en
 • alle andere personen met wie DSC samenwerkt, die contact opnemen met DSC of van wie DSC persoonsgegevens verwerkt.

Welke categorieen van persoonsgegevens verwerkt DSC?

DSC verwerkt persoonsgegevens (elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon) die:

 1. U aan DSC heeft verstrekt:
 • gegevens die nodig zijn ter behandeling van uw adviestraject of training;
 • gegevens die op (online) contactformulieren zijn ingevuld;
 • gegevens die zijn verstrekt tijdens een contactopname of evenement.
 1. zijn verkregen via of gegenereerd door onze website:
 • uw surfgedrag op de website (welke pagina’s en sub-pagina’s eerder zijn bezocht, op welke wijze er door de website wordt genavigeerd en wat de duur is van een gebruikerssessie;
 • het Internet Protocol (IP) adres van de door u gebruikte apparatuur.
 1. in een voorkomend geval zijn verkregen uit andere bronnen:
 • gegevens die beschikbaar zijn op openbare (zakelijke) sociale media platforms;
 • gegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • gegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

Voor welk doel gebruikt DSC uw persoonsgegevens?

DSC gebruikt uw persoonsgegeven voor de hieronder beschreven doeleinden:

 • het uitvoeren van een overeenkomst tot dienstverlening (uw contactgegevens en eventueel andere persoonsgegevens worden gebruikt voor behandeling van het advies / training en voor het declareren van de verleende diensten);
 • het nakomen van wettelijke verplichtingen (zoals fiscale verplichtingen en de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, welke advocaten verplicht bepaalde informatie, onder andere een kopie van een identiteitsbewijs, op te vragen en op te slaan);
 • het onderhouden van contact (uw persoonsgegevens worden bijgehouden in het cliëntenbestand, zodat u onder meer uitgenodigd kunt worden voor evenementen).

Op basis van welke rechtsgrond verwerkt DSC persoonsgegevens?

DSC verwerkt persoonsgegevens op basis van een van de volgende (rechts)gronden:

 • op basis van een overeenkomst tot dienstverlening of voorafgaand aan het sluiten van deze overeenkomst;
 • het nakomen van een wettelijke verplichting;
 • in verband met een gerechtvaardigd belang van DSC (DSC mag ook persoonsgegevens verwerken als er een gerechtvaardigd belang is om de persoonsgegevens te verwerken en daarmee geen onevenredige inbreuk wordt gemaakt op uw privacy, een gerechtvaardigd belang kan zijn het onderhouden van contact met u of het verbeteren van de website);
 • u heeft toestemming verleend om uw persoonsgegevens te verwerken. U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

Wie ontvangt persoonsgegevens?

De aan DSC verbonden personen ontvangen, voor zover nodig, uw persoonsgegevens. Onder aan DSC verbonden personen worden begrepen de partners, werknemers, adviseurs, personen werkzaam via de flexibele schil en de functionarissen dan wel de aandeelhouders van DSC.

DSC werkt met ‘Customer Relationship Management (CRM)’ tooling. Hierin worden uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig bewaard.

DSC verstrekt uw persoonsgegevens in beginsel niet aan derden. Wanneer DSC overgaat tot doorgifte van uw persoonsgegevens aan partijen in een derde land, zal DSC controleren of er in dat derde land een adequaat beschermingsniveau wordt gewaarborgd en u daarover informeren.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard door DSC?

DSC bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Op basis van wettelijke verplichtingen bewaart DSC:

 • Adviesgegevens: twintig jaar na het afsluiten van een dossier;
 • Administratieve gegevens (waaronder de financiële administratie): zeven jaar na het afsluiten van een dossier.

Heeft u vragen of klachten?

DSC verneemt graag uw eventuele vragen of klachten over het privacybeleid. Bij vragen of klachten zal DSC haar uiterste best doen om hierin een oplossing te vinden. U kunt ook een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door DSC bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen en te laten overdragen aan een andere partij. Ook kunt u DSC verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken en heeft u het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens bezwaar te maken. U kunt hiervoor contact opnemen met DSC per e-mail of telefonisch.

Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

DSC kan aanpassingen doen aan dit privacybeleid, wanneer de geldende wet- en regelgeving haar daartoe verplicht. DSC raadt u vriendelijk aan om regelmatig te controleren of er wijzigingen zijn verwerkt. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij u hierop actief via onze website attenderen.

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - d-sc.nl

Website laten maken? SiteToGo.nl