Fabrikant onder de Machinerichtlijn

Een fabrikant binnen de Machinerichtlijn is een breed begrip. De rol is breder dan alleen de naam doet vermoeden.
De verantwoordelijkheid van de fabrikant is dat deze ervoor zorgt dat de machine in overeenstemming is met de veiligheidseisen. Daarvoor moet de fabrikant de conformiteitsprocedure (het CE-markeringsproces) doorlopen. Zo brengt hij een veilige machine op de markt.

Wanneer is iemand fabrikant?

De fabrikant wordt beschreven in artikel 2i van de richtlijn. Hieruit volgt dat niet alleen de ‘machinefabrikant’ fabrikant van een machine kan zijn. Ook een werkgever die een machine bouwt voor eigen gebruik is fabrikant. Voorwaarde is wel dat die fabrikant de machine in de ‘handel’ (binnen de Europees Economische Ruimte) moet brengen. Dit in de handel brengen met als uiteindelijk doel om te distribueren of te gebruiken.

De fabrikant van een machine

In de volgende situaties wordt iemand fabrikant, als diegene;
  • een voltooide (direct klaar voor gebruik ook wel de IIA-machine) machine bouwt en in de handel brengt;
  • niet voltooide (inbouw machine, de IIB-machine) machine bouwt en in de handel brengt;
  • een machine van buiten de Europese Gemeenschap importeert;
  • een machine voor eigen gebruik bouwt en in bedrijf neemt;
  • een machine importeert of exporteert;
  • dusdanige aanpassingen aan de machine doet zodat die niet meer binnen de grenzen en/ of risico’s vallen;
  • een machinelijn bouwt van meerdere losse (voltooide en/of niet-voltooide) machines;
  • opdracht geeft voor het bouwen van een machinelijn van meerdere machines maar geen opdrachtnemer aanwijst als zijnde de fabrikant;
Dit kan betrekking hebben op een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.

Definitie ‘in de handel brengen’

De Machinerichtlijn 2006/42/EG, artikel 2h omschrijft;

„in de handel brengen”: het voor het eerst tegen vergoeding of gratis in de Gemeenschap ter beschikking stellen van een machine of niet voltooide machine met het oog op de distributie of het gebruik ervan

Definitie ‘fabrikant’

De Machinerichtlijn 2006/42/EG, artikel 2i omschrijft;

„fabrikant”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een onder deze richtlijn vallende machine of niet voltooide machine ontwerpt en/of produceert, en die verantwoordelijk is voor de overeenstemming van deze machine of niet voltooide machine met deze richtlijn teneinde haar onder zijn eigen naam of merk of voor eigen gebruik in de handel te brengen of voor eigen gebruik. Bij gebreke van een fabrikant die aan deze definitie voldoet, wordt elke natuurlijke of rechtspersoon die een onder deze richtlijn vallende machine of niet voltooide machine in de handel brengt of in bedrijf stelt, als fabrikant beschouwd

© 2024 - Alle rechten voorbehouden - d-sc.nl

Website laten maken? SiteToGo.nl