CE: misverstanden #2: Zelfgebouwde machine hoeft geen CE

Rondom CE en CE-markering bestaan veel misverstanden. Door die misverstanden ontstaat er vaak een grijs gebied wat het uiteindelijk niet makkelijker maakt. In deze reeks van misverstanden lichten we elke keer een veel gehoord misverstand toe.

CE is niet nodig op zelfgebouwde machine

CE gaat om in de handel brengen. Daaruit kan een logische redenatie zijn dat wanneer een handige technische dienst een machine bouwt die niet hoeft CE te markeren. Immers gaat de machine niet de handel in, maar we gebruiken hem zelf. Logisch? Ja logisch, maar toch moet op een zelfbouw machine ook een CE-markering. In de basis draait het hier uiteraard om een veilige machine. Dus daarmee moet het CE-proces doorlopen worden.

In de handel brengen

Waar een denkfout gemaakt wordt is dat het ‘in de handel brengen’ te snel wordt gelezen en wordt verward met alleen maar ‘verkopen.’

Artikel 2h (Machinerichtlijn 2006/42/EG) omvat de definitie van het in de handel brengen:

“in de handel brengen”: het voor het eerst tegen vergoeding of gratis in de Gemeenschap ter beschikking stellen van een machine of niet voltooide machine met het oog op de distributie of het gebruik ervan;

Naast in de handel brengen valt ook het gebruik onder de verplichting om CE te markeren. Artikel 5 geeft daarnaast ook beide termen weer.

Fabrikant

De fabrikant is diegene die de machine bouwt, de fabrikant volgt de CE-marketingsproceduee. In de definitie van fabrikant (artikel 2i) staat;

“fabrikant”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een onder deze richtlijn vallende machine of niet voltooide machine ontwerpt en/of produceert, en die verantwoordelijk is voor de overeenstemming van deze machine of niet voltooide machine met deze richtlijn teneinde haar onder zijn eigen naam of merk of voor eigen gebruik in de handel te brengen of voor eigen gebruik.  Bij gebreke van een fabrikant die aan deze definitie voldoet, wordt elke natuurlijke of rechtspersoon die een onder deze richtlijn vallende machine of niet voltooide machine in de handel brengt of in bedrijf stelt, als fabrikant beschouwd;

Daarin staat ook duidelijk omschreven dat een machine ook voor eigen gebruik moet voldoen aan de Machinerichtlijn en CE-gemarkeerd moet worden.

Bron

De basis ligt rondom zelfbouw bij machines ligt in:

  • artikel 2h (definitie “in de handel brengen”)
  • artikel 2i (definitie “fabrikant”)
  • artikel 5 (In de handel brengen en in bedrijf stellen)

© 2023 - Alle rechten voorbehouden - d-sc.nl

Website laten maken? SiteToGo.nl